Yapılanma

KJK kadınların demokratik konfederal örgütlenmesidir

Farklı kültür ve inançların yer aldığı Ortadoğu ve Kürdistan coğrafyasında demokratik toplum konfederalizminin tarihsel ve güncel kaynakları fazlasıyla vardır. Geçmiş tarihte bu coğrafyada yaşayanlar doğal federasyon ve konfederasyon ilişkisi içindeydiler. Bu nedenle de toplumsal sorunlar hiçbir çağda 20. yüzyıldaki kadar ağır yaşanmamıştır. Kadınlar hiçbir dönemde kapitalist modernite sürecindeki kadar bitiş durumuna getirilmemiştir. Ulus-devletin merkezi yönetim anlayışı ve milliyetçiliğin derinleştirilmesiyle sorunlar ağırlaşmıştır. Halklar da bu tarz yö­ne­tim ve siyaset anlayışının acısını fazlasıyla çek­miştir. Dolayısıyla demokratik konfe­de­ralizm Ortadoğu açısından en etkili çözüm yolu olmaktadır.

KJK, toplumun özgürlük düzeyinin kadının özgürlük düzeyiyle bağlantılı olduğunu savunmaktadır.

Demokratikleşmenin kalıcılığını sağlayan ve garantisi konumunda olan kadın özgürlüğüdür. Mevcut sistemlerin en zayıf noktalarının başında kadını metalaştıran ve toplumsal cinsiyetçi zihniyeti kurumlaştıran egemen erkek ideolojileri gelmektedir. Egemen erkek ideolojilerinin ahlak ve kültürüne karşı mücadele verilmeden gerçek bir demokratikleşmeden, sosyalist ve özgür yaşamın yaratılmasından bahsedilemez. Bu nedenle toplumsal dönüşümün temeline cinsiyet özgürlüğüne dayalı devrimsel yaklaşımı yerleştirmek esastır. Doğal ve komünal yaşamın boy verdiği Mezopotamya toprakları kadın Rönesansının gerçekleştirilmesinde de öncülük yapacak potansiyele sahiptir.

Ekolojik bilinci esas almayan ve insanın doğa üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırmayı hedeflemeyen bir demokrasinin niteliği zayıf kalacak ve toplumun gerçek seçeneği olmayacaktır. 5000 yıllık sınıflı uygarlıkla birlikte insanlığın yaşadığı gerilemenin kökenlerinde doğayı tahakküm altına alan, kendini doğanın bir parçası ve eşit özgür bir bileşeni olarak görmekten uzaklaşan hiyerarşik ve insan merkezli bakış açısı gelmektedir. Bunu aşmak için canlı ve üretken doğa anlayışına yeniden dönmeyi, insanın insan üzerinde başlayarak doğayı da egemenlik altına almasıyla sonuçlanan hiyerarşik zihniyetini dönüştürmeyi hedefleyen ekolojik bir devrim gerekmektedir. Diğer sistemlerden farklı olarak KJK sistemi, ekolojik ve cinsiyet devrimine dayalı dönüşümle radikal ve derin demokrasiyi kurmayı hedeflemektedir.

Programı

KJK yeni mücadele stratejisiyle birlikte toplumsal alana öncelik verirken, kadının ve halkın kendi öz demokratik sistemini oluşturmasına stratejik değer biçmektedir. Toplumsal alanın özgürleştirilmesi ve bu yolla halkın demokratik yaşam alanının genişletilmesini esas almak, devleti bu yaşam alanı karşısında duyarlı olmaya iten bir siyaset anlayışını geliştirmek temel bir program ilkesidir.  Devletin tekelinden çıkardığı ataerkil-devletçi toplum yapılanması üzerinde kendi iktidarını yükseltmek ya da iktidarı ele geçirerek topluma üstten dönüşümü dayatmak yerine –ki bu hem demokrasinin tanımına hem de toplumun var oluş yasasına aykırıdır- toplumsal örgütlenmelerle toplumun iradesini açığa çıkararak özne olmasını sağlamak, KJK’nin kendisine yeni siyasette öncülük olarak belirlediği misyonun en temel ilkelerindendir.

Tüzük Değil Sözleşme

KJK sistemi içerisinde, toplumsal alandan meşru savunma alanına kadar uzanan geniş bir yelpazede değişik işleve sahip örgütlenmeler arasındaki işleyişi sözleşme ile sağlamaktadır. Ancak her bileşen örgütün kendi içerisinde de işlevine göre tüzüksel işleyişi vardır. İdeolojik alandaki örgütlenmeler ile sosyal, siyasal alanlara dönük örgütlenmeler birbirinden oldukça farklıdır. Tüm örgütler KJK sözleşmesinde tüzel kimliklerini koruyarak merkez örgütüne karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Konfederal örgütlenme olarak oluşturulan işleyişiyle kadın hareketinin tümünü ilgilendiren konularda ortak irade ve kararlaşma esastır. KJK sözleşmesi örgütler arası hukuku ve örgütlerin dayandığı işleyiş esaslarını tanımlamaktadır. Her bileşen örgütün temsillerinden oluşan KJK Yürütme Konseyi; Kadın Özgürlük Hareketinin tümünü ilgilendiren konularda karar ve irade sahibidir. Bu sözleşme ile aynı zamanda örgütler açısından doğrudan demokrasiyi ve toplumsal alanda tabana dayalı örgütlenmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İttifakları

  • Bu temelde KJK kendisini dünya kadın hareketinin bir parçası olarak tanımlamaktadır. Demokratik güç birliğinin geliştirilmesini esas almaktadır. Buna göre; KJK, demokratik, ekolojik, kadın özgürlüğü ideolojisi çerçevesinde kadın eksenli bir sistemi oluşturmak için kadın örgütleri ve kişilerle buluşmayı ve ortak mücadele etmeyi esas almaktadır. Tüm kadınların yaşadığı sorunları aşmak için karşılıklı dayanışmayı, maddi ve manevi paylaşım geliştirmeyi hedeflemektedir.
  • KJK, dünya çapında demokratik evrensel cepheyi geliştirmek için kadın örgütleri ile eylem birliğini geliştirir. Kurmuş olduğu Stratejik ilişkilerle ortak kurumlaşmalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Bu çerçevede demokratik, ekolojik, sosyalist ve anarşist yapılanmalar, sivil toplum örgütleri ve emekçi hareketlerle bölgesel ve uluslararası çapta kadın platformları geliştirmek için çalışmalar yürütür.
  • KJK dünya feminist kadın hareketi ile ortaklaşarak çalışma yürütmekte ve bu temelde demokratik güç birliğinin geliştirilmesini esas almaktadır.

KJK’nin Örgütlenme Modeli

Örgüt modeli; ideolojik örgütlenme, kitle örgütlenmeleri ve demokratik dönüşüm stratejisi ile birlikte meşru savunma alanlarının örgütlenmesinden oluşmaktadır. İdeolojik alanda PAJK (Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi-Partiya Azadiya Jin a Kurdistan), meşru savunma alanında ise YJA Star ve genç kadınlar örgütlülüklerini kapsamaktadır.

Örgütsel Yapılanması ve İşleyişi

Kadın Özgürlük Kurultayı

KJK, Kadın Özgürlük Kurultayının aldığı karar ve oluşturduğu projelerin uygulanmasını üstlenmiş örgüt ve bireylerden oluşan bir organizasyon olarak hareket etmektedir. KJK’nin en yüksek karar organı Kadın Özgürlük Kurultayıdır. Kurultay yılda bir yapılmaktadır. Her bileşen örgütün temsil oranına göre seçimle belirlenen delegelerin en az üçte ikisinin katılımı ile KJK kurultayı toplanmaktadır.

Yürütme Konseyi

Kurultayda belirlenen, ideolojik- politik hattın uygulanmasını iki Kurultay arasında koordine eden ve yürüten organdır. KJK yürütme konseyi bileşenlerin seçilmiş temsilcilerinden oluşmaktadır. 50 kişilik yürütme konseyi kendi içerisinde ihtiyaca göre 5 veya 7 kişilik koordinasyonunu seçmektedir.

KJK Yürütme Konseyi üye örgütlerin görüş ve önerilerini de alarak genel politikalar konusunda genelge yayınlamakta ve perspektif sunmaktadır.

KJK’nin Bileşen Örgütleri

KJK, hiyerarşik-devletçi zihniyete ve onun her türlü etkisine karşı arınma mücadelesi veren, mücadelesinin eksenine zihinsel dönüşümü koyan, kadın kurtuluş ideolojisinin toplumsal dokuya ulaştırılmasında, toplumun, kadının öz örgütlülükleri yoluyla demokratikleşmesinde misyon yüklenen özgürlük ideolojisinin devrimci demokratik örgütüdür.  Kürdistan ve Ortadoğu kadınının ortak amaç etrafında bir araya geldiği, bilincini, yüreğini, gücünü ve eylemini birleştirdiği, yerel, bir o kadar da evrensel bir mücadele örgütüdür. KJK, Kadının demokratik konfederal örgütlenmesi temelinde, ulusal demokratik birlik siyasetinin oluşturulup yürütülmesinden kendini sorumlu görmektedir.

KJK hiyerarşik, benmerkezci, bürokratik, dikey ve statükocu örgüt modellerine karşı, devlet odaklı olmayan, karşılıklı sorumluluğa ve emeğe dayalı, esnek ve yatay örgüt modelini esas almaktadır. Kadın özgürlük bilinci temelinde en küçük yerleşim alanlarından başlayarak (köy, mahalle, semt, belde, kasaba, ilçe, il ve eyaletlere kadar) kadının kendi öz örgütlülüğünü sağlayarak, öz yönetim gücüne ulaşması için meclis, ocak, komün vb oluşumlara göre kendini örgütlemeyi hedeflemektedir. En küçük yerel örgütlenmelerden en geniş meclis organlarına kadar iş ve rol koordinasyonu esprisiyle çalışmakta, işbirliği, dayanışma ve eşgüdümü esas almaktadır. Kadının en basit güncel ihtiyaçlarından en genel siyasal taleplerine kadar tüm ihtiyaçlarına, sorunlarına cevap olabilecek örgütlenme kapsamına ulaşmayı hedeflemektedir. Sistemin devlet yurttaşlığına karşı demokratik, eşit- özgür yurttaşlığın, toplumun ve bireyin öz iradesine dayalı varlık bulabilmesi ve özgür yurttaşlık bilincinin gelişmesi için çalışmayı esas almaktadır.

KJK, siyaset ve ekonominin belirleyiciliğinde büyük bir sıkışmayı yaşayan sosyal alanın demokratikleşmesinde öncü rol oynamayı, siyaseti kadının ve toplumun hayati sorunlarını çözmede bir sanat gibi ele alan halkçı siyasete dayalı kadının demokratik siyasal ve sosyal mücadelesini yaratmayı esas almaktadır. Ekonomik bakış açısında metaya dayalı üretimin aşılarak kullanım değerine ve paylaşıma dayalı ekonomik yapının geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu temelde komünal-demokratik yapının sağlanması için toplumsal bilinçlenmeyi geliştirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaktadır. Toplumun ve kadının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli komün, kooperatif vb. örgütlenmeleri geliştirerek koordine etmektedir. Halk Sağlığı konusunda ise toplumun ve kadınların karşı karşıya kaldığı sağlık problemlerinin giderilmesi için projeler oluşturmakta ve gerekli kurumlaşmaları geliştirmektedir.

Ortadoğu ve Kürdistan’da kadının hayatına mal olan ve toplumda tabu düzeyinde kutsallaştırılarak dokunulmaz kılınan klasik namus anlayışına dayalı geliştirilen kadın katliamlarına karşı mücadele etmektedir.  Diğer yandan fiziki yada yapısal olarak kadın katliamlarının çeşitli versiyonları olan tecavüz, kadın sünneti, recm, idam, çok eşlilik, kadın intiharları vb saldırılara karşı dönemsel projeler ve kampanyalarla toplumsal aydınlamayı sağlamakta ve daha radikal mücadele yöntemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sömürgeci devletlerin Kürt dili, gelenek ve kültürüne asimilasyoncu zihniyetle dayattıkları sosyal ve kültürel soykırıma karşı mücadele etmektedir. Bu kapsamda Kürtçenin eğitim-öğrenim dili olarak kabul edilmesi, oto asimilasyonla mücadele edilmesi için çalışma yürütmektedir. Bunun yanında Kürt kültürünün tüm Kürdistan’da ve yurtdışında korunup gelişimini sürdürmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

KJK işleyişinde demokratik katılım ve aleniyet ilkesi esas alınmaktadır. Tüm çalışma alanlarında doğrudan demokrasi, doğrudan demokrasinin uygulama koşullarının bulunmadığı hallerde temsili demokrasi uygulanmaktadır. KJK’nin bütün örgütlerinde yönetimler seçimle göreve gelmekte, seçimle görevden alınmaktadır. Kararların uygulanmasında azınlıkların özgünlükleri gözetilmektedir.

KJK üyelerinin, bağlı bulundukları örgüt organları ve sorumluları hakkında verdikleri önergeler kurultaya sunulmaktadır.

KJK bileşeni örgütler birbiri ile eşgüdümlü çalışmayı esas almakta ve birbirinin gelişiminden sorumlu olmaktadırlar. Tüm üye örgütler kurultay öncesi imkanlar ve koşullar elverdikçe kongre ve konferanslarını gerçekleştirip KJK Yürütme Konseyinde yer alacak temsillerini belirleyerek kurultaya gelmektedirler. Bu koşulların oluşmaması durumunda ise bileşenler, yapısının da önerilerini alarak yönetim adaylarını belirlemektedirler.

PAJK (Partiya Azadiya Jin a Kurdistan)

KJK’nin kurmay öncü örgütü ve ideolojik partisi olan PAJK,  kadın kurtuluş ideolojisinin tüm örgütsel alanlarda yaşamsal kılınmasından ve bunun kadrolarını yetiştirmekten sorumludur. Bundan hareketle PAJK üyeleri KJK’nin tüm bileşenlerinde öncü kadrolar olarak yer almaktadırlar. PAJK geliştirdiği sistemli eğitimleri ve sürekli bir akış halinde ideolojik, felsefik, teorik, akademik, kültürel, sanatsal çalışmalarıyla kadının kişiliğinde özgürlükçü yoğunlaşma ve yaklaşımları derinleştirmektedir. Böylece PAJK, KJK’nin temel kadro yetiştirme, çalışmalara hazırlama sorumluluğu kapsamında kurmay örgüt olma işlevini pratikleştirmektedir.  Yaptığı çalışma ve üstlendiği misyon ile de Kadın Özgürlük hareketinin ideolojik öncü gücüdür.

PAJK, Kadın Kurtuluş İdeolojisini yaygınlaştırmak ve bu temelde kadro yetiştirmekle görevlidir. KJK’nin tüm eğitim çalışmalarını ideolojik boyutta beslemek ve akademik düzey kazandırmak hedefiyle, araştırma-inceleme, edebiyat başta olmak üzere ideolojik üretime yönelik çalışmaları geliştirmektedir. Kadın özgürlük ideolojisini toplum içerisine yaymayı sağlayarak toplumsal cinsiyetçiliğin özgürleştirilmesi temelinde demokratik topluma ulaşmayı hedeflemektedir.

PAJK toplumsal cinsiyetçiliği aşmak amacıyla basın-yayın-medya, kültür, sanat, edebiyat, ekonomi, diplomasi ve siyasete kadar her alanda kadının özgün ve özgür kimliğiyle örgütlenmesini ve bu alan çalışmalarına yeniden demokratik içerik kazandırmayı amaçlamaktadır.

PAJK, KJK bileşen güçleri üzerinden tüm Kürdistan’da eğitim sistemini ele alarak, alternatif bir toplumsal eğitimi geliştirmek için çeşitli kadın akademilerinin kurulmasını teşvik eder. Hegemon eğitim sisteminin dayandığı eril bakış açısının anti-toplumcu karakterine karşın halk ve kadın akademileriyle bilimi elit olmaktan çıkarmayı esas alır. Başta tarih olmak üzere eril zihniyetle geliştirilen tüm bilimlerin anti toplumculuğuyla yarattığı zihniyet çarpıtması yerine, demokratik, özgürlükçü kadın bakış açısını geliştirmek amacıyla kadın bilimi olan Jineolojiyi geliştirmeyi temel bir amaç edinmiştir. Jineoloji ile tüm bilimleri sosyal bilimlere dayandırarak, bununla bireyi, toplumları, doğaya ve tüm evrene karşı sorumluluk duyacak düzeyde aydınlatmayı hedeflemektedir.

Meşru Savunma Alanı ve YJA Star (Yekitiya Jina Azad-Star –Star Özgür Kadın Birlikleri)

Kendini kadının ve Kürdistan halkının öz ve meşru savunma bilincinin geliştirilip örgütlenmesinden sorumlu görmektedir. Kadının kendi öz meşru savunma örgütünün geliştirilip beslenmesi ve güçlendirilmesiyle görevli olmaktadır. YJA Star Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesi ve yarattığı örgütsel deneyimlerle oluşan kadın ordulaşması ve dolayısıyla Kürt kadınının meşru savunma gücü olma misyonunu taşımaktadır. Kendisini Kürt kadını ve halkını gelişebilecek her türlü saldırıya karşı korumaktan sorumlu görmektedir. Kürdistan halkı ve kadınına yönelik geliştirilen baskı ve saldırılar karşısında kendi öz savunma örgütlülüklerini geliştirmektedir. 1993’te kurulan Kadın Ordulaşma geleneğinden gelen ve bugün özgün ve özerk örgütlemesiyle YJA Star, Kürdistan’daki kadınların savunma gücüdür.

Kürdistan ve Ortadoğu koşullarında kadın ve Kürt olmaktan doğan tüm haklar günlük olarak tehdit altında ve gasp edilmektedir. Kürt kadınları ve Kürt toplumu bugün bile soykırım tehlikesiyle yüz yüzedir. Dolaysıyla YJA Star,  Kürt ulusal varlığının korunması açısından da meşru savunma gücü olarak Kürdistan’da bir zorunluluktur. YJA STAR kendisini öncelikle KJK’yi ve bu temelde yaratılmış tüm kadın özgürlük değerlerini korumakla görevli görmekte, ideolojik-siyasal-sosyal tüm değerlerin dış saldırılara karşı savunma gücü olarak tanımlamaktadır. Aynı şekilde toplumsal alanda kadınların karşı karşıya olduğu tüm baskı ve şiddet uygulamaları karşısında meşru savunma çizgisinde öz savunma bilinci, örgütlülüğü ve savaşını geliştirmektedir.

Genç Kadınlar Konfederasyonu (Konfederasyona Jinên Ciwan)

Maddi uygarlık olarak tüm birikimleri ve değerleri gasp eden Kapitalist modernite büyük eşitsizlik ve adaletsizlik kaynağıdır. Sömürü, talan, yağma ve el koyma yöntemleri ile toplumları kuşatmış ve emeğine karşı yabancılaştırmıştır. Yabancılaşmanın en uç örneği olarak da yarattığı sanal toplum, tüketim toplumu ve pozitivist toplum gerçekliğini tek hakikat olarak sunmuş olmasıdır. Bio iktidar ile toplumu suç ortağı haline getirmiştir. Toplumu iktidar ve tahakküm üreten bir nesne haline dönüştürmüştür. Kuşkusuz tahakkümün ilk kurbanları gençlerdir. Jerontokrasi devlet eliyle toplum da dahil edilerek gençlerin enerji ve emeğinin sömürüsünü koşullamış ve genç nesile karşı pragmatik bir yaklaşımı geliştirmiştir. Gençlik bu sistemde özne olamadığı gibi kendisi olmaktan çıkartılmış, baskı cenderesine alınmıştır. Kapitalist modernitenin seks, spor ve sanatla en fazla yöneldiği kesim gençler olmuştur. Gençlerin, özelde genç kadınların ideolojik, siyasi, psikolojik, fiziksel her türlü yönelime karşı kendisini koruyabilmesi için özgün örgütlenmelere bu nedenlerle ihtiyaç vardır.

KJK bundan hareketle genel gençlik hareketi içerisinde ve toplumsal alanda genç kadınlar komitesini örgütlemiştir. Genç Kadınlar örgütlenmesiyle kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde genç kadının örgüt, mücadele bilinci ve gücünü geliştirmek; yaşamın tüm alanlarında toplumun gençliğin dinamizmiyle kadının duygusal zekasını buluşturarak toplumsal dönüşümde aktif rol oynamak gibi tarihi bir sorumluluğu yerine getirmek amaçlanmaktadır.

Genç kadın örgütü, klasik toplum ve sistem karşısında maruz kaldığı sosyal, kültürel, ekonomik baskılara ve gençliğin değişim gücüne kullanımcı yaklaşan jerontokrasiye karşı mücadele etmeyi esas almaktadır. Kürdistan’ı egemenlikleri altında tutan devletlerin Kürt gençlerine karşı geliştirdikleri fuhuş, uyuşturucu, ajanlaştırma, yoksullaştırma, ucuz iş gücü olarak kullanma, toplumsal dejenerasyon ve toplumu geleceksiz bırakma politikaları karşısında gençliğin örgütlenmesi, bilinçlenmesi ve kendi toplumunun özgürlüğü için sorumluluk alması genç kadın komitelerinin esas görevini içermektedir.