Örgütlenme Modeli

KJK çatı örgütü; demokratik konfederal örgütlenme biçimini esas alır. Demokratik konfederal kadın sistemini ise; öz örgütlülük, öz irade, öz yönetim esaslarına göre yerelden başlayarak örgütler. Bu örgütlenme komünlere, meclislere, akademi ve kooperatiflere dayanır.

Ancak kadınların ve toplumlarının ihtiyaçları, krizleri ve sorunları gerektirdiğinde farklı örgütsel modeller de geliştirebilir. Kürdistan-Ortadoğu ve yurt dışı alanlarında her alanın özgün ihtiyaçlarını ve özelliklerini göz önünde bulundurarak, esnek, işlevsel örgütlenme modelleri geliştirir.

Bu kapsamda siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik, eğitim, sağlık, diplomasi, basın-yayın, hukuk, yerel yönetimler ve öz savunma alanlarını komitelere dayalı örgütler. Boyutlar temelinde geliştirilen bu örgütlenmeler, kadınların yaşamın her alanındaki sorunlarına çözümler geliştirir.

KJK, her yerde çalışmalarını eşit temsiliyete dayalı eş sözcülük, eş koordine, eş başkanlık, eş komutanlık sistemi temelinde yürütür.

KJK sisteminde yer alan tüm örgütler kendi iç işleyişlerinde demokratik kriterleri esas alarak çalışır. Toplumu demokratikleştirmek için siyaseti demokratikleştirmeyi, devleti demokratikleştirmek için de toplumu demokratikleşmeyi hedefler. Kadının demokratik siyaset alanında politik irade olarak katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturur. Kadının ortak örgütlülüğü temelinde demokratik eylem gücünü harekete geçirir. Kadınların ve toplumsallıklarının varoluşunu tehdit eden her türlü saldırıya karşı öz savunmasını yapar.

Bu amaçla KJK komün, meclis, akademi ve kooperatifleri temel örgütlenme modelleri olarak geliştirir:

A) KOMÜNLER:

Komünler, konfederal kadın siteminin hücreleridir. Kadının komünal gücünü topluma yaymak ve paylaşmak için en ideal birimdir. KJK siteminde komünsüz birey olmaz. Her birey en az bir komünde yer alır. Ancak her birey farklılıklarına uygun bir tarzda birden çok komünde, toplulukta yaşamını gerçekleştirebilir. Her birey, yeteneklerine, emeğine ve farklılıklarına uygun olarak komünal topluluk içinde yaşamayı öğrenir. Kadın konfederal sisteminin vazgeçilmez temel öğesi olan komünler, ahlaki ve politik olmanın en eski toplumsal birimidir.

B) MECLİSLER:

Konfederal kadın sisteminde temel örgütlenmelerden biri kadın meclisleridir. Kadınlar meclislerde demokratik kültür temelinde kendilerini eğitip örgütlü güç olmayı öğrenebilecekler, kendi iç yapılanmasında demokrasi deneyimi kazanacaklar. Doğrudan demokrasi ilkesi gereği, kadın meclislerinin yüzde altmışı halktan, yüzde kırkı ise örgütlü yapıların seçilmiş temsilcilerinden oluşur. Kadın meclisleri boyutlar temelinde komiteleşmelere giderek örgütlenir. Kadın meclisleri örgütlendiği zemindeki farklı kadın kimliklerini örgütlenmelerini en geniş biçimde kapsar.

C) AKADEMİLER:

Kadın devriminin entelektüel kurumlaşmalarıdır. Görevleri demokratik tartışma kültürünü, eğitme ve öğrenme alışkanlığını kazandırmaktır. Kadının doğasını ve tarihsel-toplumsal hakikatini açığa çıkaracak, geliştirecek çalışmalar yürütür. Akademiler; binlerce yıl önce yok edilen görkemli ana-kadın kültürünü canlandırır. Toplumların ve dünya kadınlarının yaşadığı tarihsel deneyimlerden dersler çıkararak yerel-evrensel çapta akademiler inşa etmek, kadın sisteminin temel hedeflerindendir.

D) KOOPERATİFLER:

Ekonomik boyutun pratikleşmesinde önemli rol oynayacak temel örgütlenme birimlerinden biridir. Komünal ekonomiyi geliştirecek esas örgütlenmelerdendir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin aktif yer alacağı örgütlenmelerdir. Kooperatifler, kadının toplumsal-kültürel yaşamının her boyutunda ihtiyaçlar temelinde geliştirilebilir. KJK halkın emeğini en büyük güç olarak kabul eder. Bu nedenle kooperatifleri işsizlik, ekonomik kırım, kadın emeğinin sömürülmesi, anneliğin, ev kadınlığının ücretsiz işçi olarak ele alınması, vasıfsız ve mevsimlik işçi kadınların yaşadıkları trajedileri ortadan kaldırma amacıyla geliştirir.

E) KOMİTELER:

Komün ve meclislerin komisyonlarının oluşturduğu projelerin hayata geçirilmesi için ihtiyaçlara göre komiteler oluşturulur. Komiteler meclise bağlı çalışırlar. Komiteler ihtiyaçlara göre birlik, akademi, kooperatif, dernek, vakıf, hareket, ağ, inisiyatif gibi örgütlenmelere gider. Sosyal, siyasal, ekonomi, hukuk, kültür, basın, demokratik ilişki ve ittifaklar, halklar ve inançlar, öz savunma, yerel yönetimler, ekoloji, halk eğitimi, halk sağlığı, demografya gibi komiteleşmelere gider.

 1. Sosyal Komite:
  Kadının sosyal alan örgütlülüğünü geliştirir. Sivil toplum (insan hakları, barış, spor, inanç ve halklar, emekçiler, çocuk, engelliler) alanındaki sorunları çözme ve toplumsal üretimi geliştirme amaçlı projeler oluşturur ve uygular.
 2. Siyasi Komite:
  Kadın eksenli demokratik siyasetin geliştirilmesinden ve kurumsallaşmasından sorumludur. Kadın örgütleriyle kadın sorununun çözümü için ortak politika belirler. Siyasi partilerde kadının siyasal araçlarını oluşturur ve var olanların içinde çalışma yürütür. Kürt ulusal birliğinin oluşumu için çalışma yürütür. Uluslararası alanda kadınlarla demokratik siyaseti geliştirerek ve dayanışma ağları oluşturarak, farklı kimlik, kültür ve inançlarla ortak örgütlenmelere gider.
 3. Ekoloji Komitesi:
  Toplumsal ekolojik bilince dayalı örgütlü yapıların ve yaşamın geliştirilmesi için çalışmalar yürütür, ihtiyaca dayalı kurumlaşmalara gider. Kent-köy bütünlüğünü ve uyumunu ekolojik bakış açısıyla geliştirir. Kapitalist modernitenin, endüstriyalizm ile yol açtığı ekolojik tahribatlara karşı mücadele eder. Doğal zenginliklerin korunması bilincini geliştirmek için çalışmalar yürütür. Toplumda ekolojik bilincin gelişmesi için kadınlara, çocuklara, gençlere ve tüm toplumsal kesimlere yönelik eğitim çalışmaları örgütler.
 4. Komünal Ekonomi Komitesi:
  Kadının komünal ekonomi bilincini oluşturarak, kadın emeğini görünür kılacak ekonomi çalışmalarını örgütler. Ekolojik bilinçle başta köye ve tarıma dayalı olmak üzere ekonomik çalışmalarını geliştirir ve öz kaynaklarını yaratır. Sermayenin kar ve rekabet hırsıyla oluşturduğu tekellere karşı, sosyal pazar ve yerel ekonomik planlamalara ağırlık verir.
 5. Sağlık Komitesi:
  Kadınların ve halkın sağlık problemlerinin çözümünü geliştirecek örgütlenmelere gider. Bu amaçla kadının sağlık kurumlarının oluşturulmasına öncülük eder ve var olanları destekler, geliştirir. Ana-çocuk sağlığı ve koruyucu hekimlik temelinde çalışmalar yürütür. Toplumsal sağlık hizmetlerinin kâr amacı gütmeyen, sağlıklı toplum bilincini geliştiren bir anlayışla geliştirilmesini sağlar.
 6. Eğitim Komitesi:
  Demokratik ulus bilinci ve kadın kurtuluş ideolojisine dayalı kadının ve toplumun eğitim sistemini geliştirmekten sorumludur. Başta Kürtçe olmak üzere anadillerin yaşatılması, okuma ve yazma dili olarak öğrenilmesi için örgütlenmelere gider.
 7. Basın Komitesi:
  Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma temelinde basın-yayın faaliyetlerini ve araçlarını geliştirir. Kadının basın-yayın faaliyetlerinin ideolojik ve siyasal perspektifini oluşturur. Basın-yayın alanında kadın dayanışmasını ve ortaklaşmasını geliştirir. Basındaki cinsiyetçi, milliyetçi ve tüm iktidarcı anlayışların yol açtığı özgür ve objektif haber alma hakkının gasp edilmesine karşı mücadele yürütür.
 8. Kültür- Sanat Komitesi:
  İktidarcı, cinsiyetçi yapılanmaların tüm kültürel kırımlarına karşı mücadele eder. Toplumun ve kadının demokratik kültürel değerlerinin açığa çıkarılarak bugüne taşınması ve bu değerlerin kalıcılaşması için örgütlenmelere gider. Etik ve estetik alanında kadın bilinçlenmesini ve aydınlanmasını esas alarak, kültür ve sanat çalışmalarını örgütler.
 9. Demokratik İlişki Ve İttifaklar Komitesi:
  Kadın konfederalizminin gelişmesi için kadın diplomasi çalışmalarını örgütleyerek geliştirir. Diplomasiyi toplumun gücüne dayandırarak, toplumun ve toplulukların ihtiyaçları ve çıkarları temelinde geliştirir. Demokratik sosyalizme kadın özgürlük çizgisiyle öncülük ederek anti-kapitalist, anti-faşist, anti-iktidar, anti-endüstriyalist, ekolojik örgüt ve bireylerle ilişki ve ittifak içinde kapitalist modernite karşısında ortak mücadeleyi geliştirir. Jineoloji’yi (kadın bilimi) ve Kadın Kurtuluş İdeolojisini tüm dünya kadınlarına mal edecek çalışmalar yürütür.
 10. Hukuk Komitesi:
  Ahlaki ve politik toplum temelinde hukukun gerektirdiği toplumsal bilinç, aydınlanma ve örgütlenmeleri geliştirmekten sorumludur. Kendi çalışmasıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla kadın haklarının gasp edilmesine karşı ortak mücadele yürütür ve var olan demokratik kurumlaşmaları destekler. Hem ulusal hem de uluslararası sınırlar dâhilinde ikili bir hukuk temelinde kadın haklarının anayasal güvenceye kavuşması için çalışma yürütür.
 11. Yerel Yönetimler Komitesi:
  Ekolojik, ekonomik ve kadın özgürlüğüne dayalı demokratik komünal yerel yönetimleri geliştirir. Demokratik öz yönetim bilinci ve örgütlenmesinin gelişmesine öncülük eder. Belediyeciliğin, devletçi iktidarcı zihniyet ve kurumlaşmalardan kurtarılması ve toplumun özyönetim kurumuna dönüştürülmesi için mücadele eder. Toplumun tüm işlerinde söz ve karar sahibi olması ve kendi işlerini öz gücüyle yapması için çalışma yürütür. Yerel ve uluslararası belediyelerdeki kadın örgütlenmeleriyle dayanışma içinde olur. Belediyelerde eş başkanlık ve eşit temsiliyet sisteminin geliştirilmesini sağlar.
 12. Öz Savunma Komitesi:
  Devletçi egemen erkek sistemin kadının ve toplumun varlığını tehdit eden tüm saldırılarına karşı öz savunmayı geliştirir. Öz savunma bilincini geliştirerek, hukuksuzluğun, eşitsizliğin, şiddetin, tecavüzün kadın kırımı düzeyinde yaygınlaştırıldığı tüm alanlarda kadını savunma olanaklarını ve kurumlaşmalarını örgütler. Yerelde komünlerden başlayarak, tüm meclislerde öz savunma komitelerini oluşturur, ihtiyaç dahilinde komiteler öz savunma birliklerini örgütler.